Uchwały Rady Gminy 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XLI/219/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Data: 2018-03-30 08:44:24 Rozmiar: 4.32M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/220/2018 w sprawie podziału Gminy Bolimów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Data: 2018-03-30 08:46:29 Rozmiar: 984.6k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/221/2018 w sprawie podziału Gminy Bolimów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Data: 2018-03-30 08:48:15 Rozmiar: 1.04M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/222/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bolimów na rok budżetowy 2019 środków stanowiących fundusz sołecki

Data: 2018-03-30 08:49:40 Rozmiar: 497k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/223/2018 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Data: 2018-03-30 08:53:19 Rozmiar: 3.2M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/224/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bolimów

Data: 2018-03-30 08:56:09 Rozmiar: 737.42k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/225/2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Bolimów

Data: 2018-03-30 08:59:54 Rozmiar: 723.58k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/226/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 czerwca 2013 r., zmienionej uchwałą Nr III/12/2014 Rady Gminy Bolimów z dnia 12 grudnia 2014 roku, Nr V/20/2015 Rady Gminy Bolimów w dniu 28 stycznia 2015 roku oraz Nr XXXII/171/2017 Rady Gminy Bolimów z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bolimów

Data: 2018-03-30 09:19:06 Rozmiar: 2.37M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/227/2018 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolimów w 2018 roku

Data: 2018-03-30 09:21:04 Rozmiar: 3.66M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLI/228/2018 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność gminy Bolimów w drodze bezprzetargowej

Data: 2018-03-30 09:22:23 Rozmiar: 544.75k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 316
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2018-03-30 08:41:39
Czas publikacji: 2018-03-30 08:41:39
Data przeniesienia do archiwum : Brak