Postępowanie w sprawach zgromadzeń 

 

 

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób, w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia. Szczegółowo sprawy zgromadzeń publicznych reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485).

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia: Wójta Gminy (w trybie zwykłym) albo wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego (w trybie uproszczonym).

 

Postępowanie zwykłe:

Organizator zgromadzenia zawiadamia Wójta Gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym powinno zawierać następujące dane:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numeru telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy oragnizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

  2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

  3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

  4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

  5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizownia zgromadzenia dołącza się:

  1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

  2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Podpisane zawiadomienie o zgromadzeniu organizowanym na terenie gminy Bolimów należy kierować na adres:

 

Urząd Gminy Bolimów

ul. Łowicka 9

99-417 Bolimów


Zawiadomienie można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. 15) a także za pomocą:

faksu: (46) 838 03 86

poczty elektronicznej: ug.sekretariat@bolimow.pl

 

Formularz zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym

Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia


Postępowanie uproszczone:

Organizator zgromadzenia, którym w trybie uproszczonym może być wyłącznie osoba fizyczna, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zgromadzenie w trybie uproszczonym można przeprowadzić pod warunkiem, że nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym, składane w trybie uproszczonym, powinno zawierać następujące dane:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESELalbo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgomadzenia.


Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Tel.: (42) 664 14 01

e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

 

Liczba odwiedzin : 744
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2015-10-28 13:08:57
Czas publikacji: 2015-10-28 13:22:15
Data przeniesienia do archiwum : Brak