Wzory i wykaz dokumentów 

 

 

Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa przed kierownikiem USC

Obywatel polski pragnący zawrzeć związek małżeński w Polsce powinien złożyć lub przedstawić kierownikowi USC następujące dokumenty:

 1. Dokument stwierdzający tożsamość ( dowód osobisty, paszport).
   
 2. Odpis skrócony aktu urodzenia (nie składa się odpisu skróconego aktu urodzenia tylko w przypadku, jeżeli akt ten został sporządzony w USC, w którym małżeństwo ma być zawarte).
   
 3. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała wcześniej w związku małżeńskim. Dowodami takimi są: odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o uznaniu za zmarłego bądź stwierdzeniu zgonu poprzedniego małżonka; odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa; odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
   
 4. Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (składa się na odpowiednim druku w USC). Zapewnienie to jest oświadczeniem stron, że nie są im znane okoliczności wykluczające zawarcie małżeństwa określone w art. 10-15 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, takie jak: ubezwłasnowolnienie, choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy, pozostawienie we wzajemnym stosunku pokrewieństwa, przysposobienia, powinowactwa.
   
 5. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeśli tego wymagają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zezwoleniem tym może być prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa osobie, która nie ma wymaganego wieku do zawarcia małżeństwa, zezwolenie kierownika USC na skrócenie miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie małżeństwa.
   
 6. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce ma obowiązek złożyć o zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa według jego prawa ojczystego, paszport, odpis skrócony aktu urodzenia wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, podpisać zapewnienie o braku przeszkód wykluczających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie o zdolności prawnej cudzoziemiec może otrzymać od władz ojczystych swojego kraju lub z placówki dyplomatycznej. Jeżeli otrzymanie takiego dokumentu jest utrudnione lub niemożliwe poprzez fakt, iż prawo danego państwa nie przewiduje wydawania takich dokumentów to sąd polski może zwolnić cudzoziemca z obowiązku przedłożenia kierownikowi USC tego dokumentu.
 

Liczba odwiedzin : 1867
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2008-06-05 12:34:11
Czas publikacji: 2008-06-05 13:26:34
Data przeniesienia do archiwum : Brak