Tryb załatwienia sprawy 

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH - KIEROWNIK USC
(pok. nr 14)


tel. (046) 819-50-92
fax (046) 838-03-86

Zastępca Kierownika USC - Iwona Furmańczyk


Obowiązek meldunkowy

 

Obowiązek meldunkowy polega na:
1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;
2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
3) zameldowaniu o urodzeniu dziecka;
4) zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego;
5) zameldowaniu o zgonie osoby.

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż trzy doby, jest zobowiązana zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.

Osoba która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest zobowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Data zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje organ właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecka faktycznie przebywa.

Dane dotyczące zmiany stanu cywilnego, imienia lub nazwiska oraz innych zmian w aktach stanu cywilnego urząd stanu cywilnego przekazuje niezwłocznie do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby.

Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

 

 

Liczba odwiedzin : 1832
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2008-06-04 13:23:00
Czas publikacji: 2008-06-04 13:54:41
Data przeniesienia do archiwum : Brak