Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolimowie realizuje wypłatę świadczeń rodzinnych:

1. zasiłków rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami:
- dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek do zasiłku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,
- dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

2. świadczeń opiekuńczych:
- zasiłek pielęgnacyjny, 

- świadczenie pielęgnacyjne.
Informacji na temat składania wniosków oraz niezbędnej dokumentacji jaką winny przedstawić osoby składające wnioski udzielają pracownicy GOPS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje i wypłaca zaliczki alimentacyjne.

Postępowanie w sprawie przyznania zaliczki alimentacyjnej wszczyna się na podstawie wniosku złożonego do komornika sądowego. Następnie wniosek przekazywany jest do organu właściwego wierzyciela, czyli dla mieszkańców gminy Bolimów do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. dokument tożsamości
  2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
  3. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za rok 2007
  4. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu za 2007 r. niepodlegającego opodatkowaniu
  5. dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu
  6. dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca
  7. orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne
  8. wyrok sądu orzekającego rozwód lub separacji

Do wniosku komornik dołącza zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w tym informację o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego.
Informacji na temat składania wniosków oraz niezbędnej dokumentacji jaką winny przedstawić osoby składające wnioski udzielają pracownicy GOPS.

 

 

Liczba odwiedzin : 11932
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2008-06-04 11:16:06
Czas publikacji: 2008-06-04 12:49:31
Data przeniesienia do archiwum : Brak