Procedura załatwiania spraw w GOPS 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolimowie
ul. Łowicka 9
99-417 Bolimów
tel. (0-46) 819-50-98, 819-50-99

fax (0-46) 838-03-86
e-mail: gopsbolimow@poczta.onet.pl

Kierownik GOPS - Janina Werle

Pracownicy socjalni -
Halina Ambroziak, Agnieszka Lebioda

Opiekunki środowiskowe -
Urszula Kalinowska
                                       
Główna księgowa - Olga Kupska

Referent zajmujący się obsługą świadczeń rodzinnych - Sylwia Furmanik

Ośrodek mieści się w budynku Urzędu Gminy w Bolimowie (pokój nr 4)
Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Ośrodek obejmuje zasięgiem działania teren całej gminy Bolimów. 


Gdzie udać się po pomoc ?
Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Do GOPS możesz zgłosić się osobiście, także wnosząc pismo lub telefonicznie. 

Prawo do świadczeń pomocy społecznej
Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa
 3. bezdomności
 4. potrzeby ochrony macierzyństwa
 5. bezrobocia
 6. niepełnosprawności
 7. długotrwałej choroby
 8. bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 9. alkoholizmu lub narkomani
 10. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 11. klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej w punktach 2 - 11 okoliczności.
Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania określonego rodzaju zasiłku przyjmuje się następujące kwoty:
1. na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł
2. na osobę w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza - 351 zł
Wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 hektara przeliczeniowego, która istotna jest przy ustalaniu uprawnień rolników i ich rodzin do świadczeń pomocy społecznej, wynosi 207 zł.
Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

O co będzie pytał pracownik socjalny ?
W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej rodzina - to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Dlatego też pracownik socjalny będzie pytał o informacje dotyczące wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i gospodarujących. Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej, zdrowotnej, rodzinnej, pracownik może również domagać się złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia pomocy społecznej.

Do dochodów nie wlicza się:
- alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób,
- jednorazowych świadczeń socjalnych,
- świadczeń w naturze,
- świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodek pomocy społecznej
W odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą - za dochód przyjmuje się wysokość podaną w oświadczeniu, potwierdzonym przez urząd skarbowy.
Do czego jest zobowiązana osoba ubiegająca się o pomoc ?
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy przyznania, ograniczenia lub wstrzymania świadczeń pomocy społecznej.

ZASIŁKI PIENIĘŻNE I POMOC W NATURZE

1. ZASIŁEK STAŁY
Zasiłek stały przysługuje osobie:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarujacej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujacej;
 • pełnoletniej osobie pozostajacej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku stałego stanowi:

 • w przypadku osób samotnych - różnicę pomiędzy kwotą 477 zł a dochodem tej rodziny
 • w przypadku osób w rodzinie - różnicę miedzy kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, ustalonym zgodnie z art. 4 ust.1, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie
 • w obu przypadkach wysokość zasiłku stałego wyrównawczego nie może przekraczać kwoty 444 zł, ale nie może być niższa niż 30 zł.

2. ZASIŁEK OKRESOWY
Zasiłek okresowy może być przyznany osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na:

 • długotrwałą chorobę, jeżeli choroba ta spowodowała wzrost kosztów utrzymania na skutek konieczności stosowania leków, dojazdów do placówek służby zdrowia, zabiegów medyczno - rehabilitacyjnych,
 • niepełnosprawność, jeżeli powoduje ona wzrost kosztów utrzymania wynikający z potrzeby uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze
 • braku możliwości zatrudnienia - przyznanie zasiłku okresowego z powodu braku możliwości zatrudnienia zobowiązuje do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, które nie może ograniczać się jedynie do zarejestrowania w urzędzie pracy
 • braku uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny

Wysokość przyznanego zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu rodziny: wypłacany jest do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym zgodnie z ustawą o pomocy społecznej a faktycznym posiadanym dochodem. Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny; określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

3. SPECJALNE ZASIŁKI: OKRESOWY I CELOWY
Świadczenia te przyznawane są w szczególnie uzasadnionych przypadkach tym osobom i rodzinom, które przekraczają kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Wysokość specjalnego zasiłku okresowego nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 477 zł. Wysokość specjalnego zasiłku celowego nie może być wyższa niż 100% kwoty kryterium osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

4. ZASIŁEK CELOWY
Zasiłek celowy można otrzymać na pokrycie części lub całości kosztów leczenia i leków, remontu mieszkania, opału, odzieży, strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Wysokość zasiłku celowego uzależniona jest od indywidualnej sytuacji.

5. SCHRONIENIE, POSIŁEK, ODZIEŻ
Ośrodek pomocy społecznej może skierować osobę bezdomną, osobę, która z różnych powodów nie może pozostać w swoim miejscu zamieszkania do noclegowni, domów dla bezdomnych i innych miejsc dających schronienie.

Przyznanie niezbędnego ubrania obejmuje dostarczenie bielizny, odzieży, obuwia stosownych rozmiarów i odpowiednich do poru roku.
Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc w tej formie, przyzna dzieciom i młodzieży w okresie może być realizowana w formie zakupu posiłków.

PORADNICTWO
Ośrodki pomocy społecznej oferują osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownik socjalny może udzielić również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktu z otoczeniem. Od każdej decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje odwołanie.

 

 

Liczba odwiedzin : 14942
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2008-06-04 10:21:04
Czas publikacji: 2008-06-04 12:56:10
Data przeniesienia do archiwum : Brak