Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXV/122/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok


Uchwała Nr XXV/123/2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolimów


Uchwała Nr XXV/124/2016 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017


Uchwała Nr XXV/125/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XXV/126/2016 w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi


Uchwała Nr XXV/127/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania


Uchwała Nr XXV/128/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


Uchwała Nr XXV/129/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok


Uchwała Nr XXV/130/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok


Uchwała Nr XXV/131/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego


Uchwała Nr XXV/132/2016 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

 

Liczba odwiedzin : 386
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2016-12-02 14:45:06
Czas publikacji: 2016-12-09 10:09:15
Data przeniesienia do archiwum : Brak