Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XI/51/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok


Uchwała Nr XI/52/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bolimów na lata 2015 - 2019


Uchwała Nr XI/53/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Kurabka, stanowiącej własność Gminy Bolimów


Uchwała Nr XI/54/2015 w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bolimów"


Uchwała Nr XI/55/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujących na terenie gminy Bolimów


Uchwała Nr XI/56/2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

 

Liczba odwiedzin : 401
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2015-09-10 11:10:54
Czas publikacji: 2016-12-09 10:03:51
Data przeniesienia do archiwum : Brak