Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr IX/39/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2014 rok


 Uchwała Nr IX/40/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014


 Uchwała Nr IX/41/2015 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Bolimów za rok 2014


 Uchwała Nr IX/42/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok


 Uchwała Nr IX/43/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr ew. 218/2 położonej w Bolimowie pod tablicę reklamową


 Uchwała IX/44/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr ew. 218/3 położonej w Bolimowie pod tablicę reklamową


 Uchwała Nr IX/45/2015 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/157/2013 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Bolimów na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych


 Uchwała Nr IX/46/2015 zmieniająca uchwałę Nr IX/47/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania zmienioną Uchwałą Nr XLI/219/2014 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 marca 2014 r.

 

Liczba odwiedzin : 630
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2015-06-24 14:14:07
Czas publikacji: 2016-12-09 09:58:37
Data przeniesienia do archiwum : Brak