Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr VI/21/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok


 Uchwała Nr VI/22/2015 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkola, dla którego Gmina Bolimów jest organem prowadzącym


 Uchwała Nr VI/23/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/216/2014 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Bolimowie


 Uchwała Nr VI/24/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/114/2012 Rady Gminy Bolimów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania zmienionej Uchwałą Nr XLI/220/2014 Ray Gminy Bolimów z dnia 28 marca 2014 r.


 Uchwała Nr VI/25/2015 w sprawie wykonywania przez Gminę Bolimów działalności w zakresie telekomunikacji


 Uchwała Nr VI/26/2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 rok


 Uchwała Nr VI/27/2015 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bolimów na lata 2014 - 2018


 Uchwała Nr VI/28/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Bolimów

 

Liczba odwiedzin : 548
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2015-03-12 09:15:01
Czas publikacji: 2016-12-09 09:39:29
Data przeniesienia do archiwum : Brak