Uchwały Rady Gminy 

 

 

 Uchwała Nr XLI/212/2014 w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym „Energetyka Bolimów” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i pokrycia kapitału wkładem pieniężnym


 Uchwała Nr XLI/213/2014 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości


 Uchwała Nr XLI/214/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego


 Uchwała Nr XLI/215/2014 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok


 Uchwała Nr XLI/216/2014 w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Bolimowie


 Uchwała Nr XLI/217/2014 w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bolimów


 Uchwała Nr XLI/218/2014 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego


 Uchwała Nr XLI/219/2014 zmieniająca uchwałę Nr IX/47/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


Uchwała Nr XLI/220/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXII/114/2012 Rady Gminy Bolimów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


Uchwała Nr XLI/221/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020


Uchwała Nr XLI/222/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”


Uchwała Nr XLI/223/2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2014 rok


Uchwała Nr XLI/224/2014 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego mienie komunalne pod tablicę reklamową


Uchwała Nr XLI/225/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej w miejscowości Kurabka


Uchwała Nr XLI/226/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej w miejscowości Podsokołów


Uchwała Nr XLI/227/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów położonej w miejscowości Podsokołów


Uchwała Nr XLI/228/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bolimów środków stanowiących fundusz sołecki

 

 

Liczba odwiedzin : 613
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2014-05-20 13:38:28
Czas publikacji: 2016-12-09 09:27:38
Data przeniesienia do archiwum : Brak