Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXVII/141/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Uchwała Nr XXVII/142/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego


Uchwała Nr XXVII/143/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok


Uchwała Nr XXVII/144/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2013 rok


Uchwała Nr XXVII/145/2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolimów


Uchwała Nr XXVII/146/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


Uchwała Nr XXVII/147/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXVII/148/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/148/2012 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 grudnia 2012 r.


Uchwała Nr XXVII/149/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXVII/150/2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Uchwała Nr XXVII/151/2012 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Uchwała Nr XXVII/152/2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Uchwała Nr XXVII/153/2012 w sprawie przystąpienia Gminy Bolimów do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/153/2012 – Statut Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia

 

Liczba odwiedzin : 656
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2013-01-07 10:30:31
Czas publikacji: 2016-12-09 09:18:13
Data przeniesienia do archiwum : Brak