Zarządzenia Wójta Gminy Bolimów 

 

 

Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wyboru przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Sierzchów, gmina Bolimów


Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla poszczególnych szkół prowadzonych przez Gminę


Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane


Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi kategorii gminnej Nr 115003E relacji Humin Mizerka – Ziąbki – Kurabka na odcinku Ziąbki – Kęszyce Wieś”


Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie powołania komisji w celu zaopiniowania wniosku Gminnej Spółki Wodnej w Bolimowie o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji


Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie przejęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości


Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszów za dzierżawę oraz najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolimów


Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu Gminy Bolimów przeznaczonych do dzierżawy i najmu


Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę zbiornika wyrównawczego w stacji uzdatniania wody Bolimowie”


Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 06 marca 2012 roku w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi kategorii gminnej Nr 115003E relacji Humin Mizerka – Ziąbki – Kurabka na odcinku Ziąbki – Kęszyce Wieś”


Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji po tej klęsce na terenie gminy Bolimów


Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 6 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 6 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 6 kwietnia 2012 roku w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wólce Łasieckiej”


Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę parkingu w obrębie działki 393/1 w miejscowości Bolimów”


Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 11503 E relacji Humin Mizerka – Ziąbki – Kurabka, na odcinku Ziąbki – Kęszyce Wieś” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”


Zarządzenie Nr 23/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bolimów


Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 10 maja 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Bolimów z dnia 6 września 2011 roku w sprawie powołania członków stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań przetargowych do zbycia w formie sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy Bolimów


Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 27/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 8 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom w 2012 r. na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”


Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i oddania do użytku inwestycji pod nazwą „Budowa zbiornika wyrównawczego w stacji uzdatniania wody w Bolimowie”


Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i oddania do użytku inwestycji pod nazwą „Budowa parkingu w obrębie działki 393/1 w miejscowości Bolimów z wjazdem i wyjazdem”


Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 12 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia Systemu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Bolimowie i jednostkach organizacyjnych Gminy


Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 19 lipca roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy Bolimów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie


Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i oddania do użytku inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wólce Łasieckiej”


Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów


Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie wyboru przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Sierzchów, gmina Bolimów


Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu Gminy Bolimów przeznaczonych do dzierżawy


Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 3 września 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 3 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 53/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 3 września 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji


Zarządzenie Nr 54/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 17 września 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości z zasobu Gminy Bolimów przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży


Zarządzenie Nr 55/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wyboru przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 57/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 10 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 59/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bolimów


Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie wyboru przetargu, ogłoszenia przetargu oraz ustalenia wysokości wadium


Zarządzenie Nr 62/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Bolimów


Zarządzenie Nr 63/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 64/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 66/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek czynszów za dzierżawę oraz najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolimów


Zarządzenie Nr 68/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 69/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie w budżecie gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 71/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 72/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych


Zarządzenie Nr 73/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych


Zarządzenie Nr 74/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolimowie


Zarządzenie Nr 75/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 76/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bolimowie nadanego zarządzeniem Nr 35/2005 z dnia 1 września 2005 r.


Zarządzenie Nr 78/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia liczby Zastępców Wójta Gminy Bolimów


Zarządzenie Nr 79/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bolimów


Zarządzenie Nr 80/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 81/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Zarządzenie Nr 82/2012 Wójta Gminy Bolimów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych

 

Liczba odwiedzin : 1206
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2012-01-31 13:15:23
Czas publikacji: 2012-01-31 14:08:36
Data przeniesienia do archiwum : Brak