Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr II/5/2010 Rady Gminy Bolimów z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego


Uchwała Nr VIII/36/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku


Uchwała Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne gminy inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań publicznych


Uchwała Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bolimów, gmina Bolimów oznaczonej nr 300/2 o pow. 0,03 ha oddanej w użytkowanie wieczyste


Uchwała Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Bolimów z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Joachimów-Mogiły, gmina Bolimów oznaczonych nr 652 o pow. 0,0629 ha, nr 657 o pow. 0,0635 ha oddanych w użytkowanie wieczyste

 

Liczba odwiedzin : 840
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2011-06-13 10:32:53
Czas publikacji: 2016-12-09 09:05:59
Data przeniesienia do archiwum : Brak