Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Bolimów w sprawie rozpatrzenia skarg zawierających zarzuty na pracę Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bolimowie


Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Bolimów w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów

Załącznik tekstowy Nr 1 - tekst zmiany studium

Załącznik graficzny Nr 1 do tekstu

Załącznik graficzny Nr 2 do tekstu

Załącznik graficzny Nr 3 do tekstu

Załącznik graficzny Nr 4 do tekstu

Załącznik Nr 2 graficzny

Załącznik Nr 3


Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Bolimów w sprawie uchylenia uchwały Nr III/14/2010 Rady Gminy Bolimów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku


Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Bolimów w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bolimów na lata 2011-2020

Załącznik do uchwały Nr V/24/2011


Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Bolimów w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

 

Liczba odwiedzin : 881
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2011-04-13 08:48:34
Czas publikacji: 2016-12-09 09:03:19
Data przeniesienia do archiwum : Brak