Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXXII/189/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów

Załącznik do uchwały Nr XXXII/189/09


Uchwała Nr XXXII/190/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie przystąpienia Gminy Bolimów do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008- 2011 poprzez realizację projektu pn. „Remont drogi kategorii gminnej relacji Humin-Kolonia Wola Szydłowiecka-Wola Szydłowiecka"


Uchwała intencyjna Nr XXXII/191/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację inwestycji pn. "Remont drogi kategorii gminnej relacji Humin-Kolonia Wola Szydłowiecka-Wola Szydłowiecka"


Uchwała Nr XXXII/192/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Bolimów zadań Powiatu Skierniewickiego z zakresu remontu fragmentu drogi powiatowej Nr 1326E oraz 1327E na terytorium Gminy Bolimów

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2


Uchwała Nr XXXII/193/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Bolimów na lata 2008-2013


Uchwała Nr XXXII/194/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Bolimów na lata 2007-2013


Uchwała Nr XXXII/195/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Skierniewickim umowy o partnerstwie, której celem będzie wspólna realizacja przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej relacji Mysłaków-Janowice-Bednary-Bolimów" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 oraz wniesienia wkładu finansowego na realizację projektu


Uchwała Nr XXXII/196/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie zmiany budżetu gminy Bolimów na 2009 rok


Uchwała Nr XXXII/197/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Bolimów położonej w miejscowości Łasieczniki, gmina Bolimów


Uchwała Nr XXXII/198/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Bolimów położonej w miejscowości Bolimów, gmina Bolimów


Uchwała Nr XXXII/199/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie wyrażenia zgody na wynajem zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Bolimów położonej w miejscowości Bolimów, gmina Bolimów


Uchwała Nr XXXII/200/09 Rady Gminy Bolimów w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązującej na terenie gmniny Bolimów
 

 

Liczba odwiedzin : 6684
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2009-11-27 12:16:54
Czas publikacji: 2016-12-08 14:50:27
Data przeniesienia do archiwum : Brak