Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XII/77/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów dla fragmentu obszaru miejscowości Bolimów


Uchwała Nr XII/78/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku dla celów podatkowych i określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny


Uchwała Nr XII/79/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.


Uchwała Nr XII/80/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.


Uchwała Nr XII/81/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego


Uchwała Nr XII/82/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania


Uchwała Nr XII/83/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


Uchwała Nr XII/84/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok


Uchwała Nr XII/85/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok


Uchwała Nr XII/87/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 roku


Uchwała Nr XII/88/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej

 

Liczba odwiedzin : 870
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2008-01-22 10:04:05
Czas publikacji: 2016-12-08 14:35:51
Data przeniesienia do archiwum : Brak