Uchwały Rady Gminy 

 

 


Uchwała Nr V/16/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Bolimów


Uchwała Nr V/17/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok


Uchwała Nr V/18/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok


Uchwała Nr V/19/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw


Uchwała Nr V/20/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Bolimowie


Uchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie procedury uchwalania budżetu i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu


Uchwała Nr V/22/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie trybu postępowania o udzielanie z budżetu Gminy dotacji na cele publiczne dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania


Uchwała Nr V/23/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku


Uchwała Nr V/24/07 Rady Gminy Bolimów zmieniająca uchwałę Nr II/10/06 Rady Gminy Bolimów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolimów


Uchwała Nr V/25/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich


 

Liczba odwiedzin : 846
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2007-07-05 14:27:27
Czas publikacji: 2016-12-08 14:32:38
Data przeniesienia do archiwum : Brak