Zarządzenia Wójta Gminy Bolimów 

 

 

Zarządzenie Nr 1/2007 w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogranicznego o wartości poniżej 60 000 EURO na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę części biologicznej Gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Bolimowie wg istniejącej koncepcji technologicznej


Zarządzenie Nr 2/2007 w sprawie Komisji Rekrutacyjnej w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze


Zarządzenie Nr 3/2007 w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania


Zarządzenie Nr 4/2007 w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO na zakup paliwa do samochodów służbowych


Zarządzenie Nr 5/2007 w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy Bolimów na 2007 rok


Zarządzenie Nr 6/2007 w sprawie zmian Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bolimowie nadanego zarządzeniem Nr 35/2005 z dnia 1 września 2005 r.


Zarządzenie Nr 7/2007 w sprawie ustalenia liczby Zastępców Wójta Gminy Bolimów


Zarządzenie Nr 8/2007 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bolimów


Zarządzenie Nr 9/2007 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań Zastępcy Wójta Gminy


Zarządzenie Nr 10/2007 w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie mprzetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO na zakup paliwa do samochodów służbowych


Zarządzenie Nr 11/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


Zarządzenie Nr 12/2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze


Zarządzenie Nr 13/2007 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dla poszczególnych szkół prowadzonych przez gminę


Zarządzenie Nr 14/2007 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane


Zarządzenie Nr 15/2007 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Bolimów na 2007 rok


Zarządzenie Nr 16/2007 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2007 r.


Zarządzenie Nr 17/2007 w sprawie likwidacji środków trwałych ruchomych będących własnością Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Bolimowie oraz Urzędu Gminy w Bolimowie


Zarządzenie Nr 18/2007 w sprawie przeniesienia środków w planie wydatków budżetu gminy Bolimów na 2007 rok


Zarządzenie Nr 19/2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze


Zarządzenie Nr 20/2007 w sprawie przeniesienia środków w planie wydatków budżetu gminy Bolimów na 2007 rok


Zarządzenie Nr 21/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 22/2007 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007 do uchwały Nr VIII/45/07 Rady Gminy Bolimów z dnia 27 kwietnia 2007 roku


Zarządzenie Nr 23/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 24/2007 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną


Zarządzenie Nr 25/2007 w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 EURO na naprawę nawierzchni dróg gminnych z wykorzystaniem destruktu asfaltowego


Zarządzenie Nr 26/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 27/2007 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007 do uchwały Nr IX/56/07 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 maja 2007 roku


Zarządzenie Nr 28/2007 w sprawie przeniesienia środków w planie wydatków budżetu gminy Bolimów na 2007 rok


Zarządzenie Nr 29/2007 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze


Zarządzenie Nr 30/2007 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Zarządzenie Nr 31/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenia środków trwałych po klęskach na terenie gminy Bolimów


Zarządzenie Nr 34/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 35/2007 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Bolimowie


Zarządzenie Nr 36/2007 w sprawie przeniesienia środków w planie wydatków budżetu gminy Bolimów na 2007 rok


Zarządzenie Nr 37/2007 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007 do uchwały Nr X/57/07 Rady Gminy Bolimów z dnia 16 lipca 2007 roku


Zarządzenie Nr 38/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych


Zarządzenie Nr 39/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych


Zarządzenie Nr 40/2007 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Bolimów oznaczonej nr działki 68/1 o powierzchni 0,3979 ha objętej KW 20895, położonej w obrębie Łasieczniki, gmina Bolimów


Zarządzenie Nr 41/2007 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Bolimów oznaczonej nr ewidencyjnym 102/4 o powierzchni 0,1000 ha objętej KW 19405, położonej w obrębie Ziąbki, gmina Bolimów


Zarządzenie Nr 42/2007 w sprawie ustalenia regulaminu przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Bolimów oznaczonej nr ewidencyjnym 191/1 o powierzchni 0,5900 ha objętej KW 21323, położonej w obrębie Kol. Bolimowska Wieś, gmina Bolimów


Zarządzenie Nr 43/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 44/2007 w sprawie przeniesienia środków w planie wydatków budżetu gminy Bolimów na 2007 rok


Zarządzenie Nr 45/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 47/2007 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007 do uchwały Nr XI/66/07 Rady Gminy Bolimów z dnia 14 września 2007 roku


Zarządzenie Nr 48/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 49/2007 Wójta Gminy Bolimów w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku


Zarządzenie Nr 50/2007 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 51/2007 w sprawie przeniesienia środków w planie wydatków gminy Bolimów na 2007 rok


Zarządzenie Nr 65/2007 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży
 

 

Liczba odwiedzin : 1185
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2007-06-27 11:19:45
Czas publikacji: 2016-12-09 11:01:28
Data przeniesienia do archiwum : Brak